Amadeus Du Champangne


"Áõôü ôï óêõëß Ý÷åé ðñüóùðï, åßíáé "êÜðïéïò", Ý÷åé ÷áñáêôÞñá êáé ãïçôåõôéêÞ ðñïóùðéêüôçôá."
ÃéÜííçò Ãêéïõëðáëüãëïõ - ÐÜëëáò, åêôñïöÝáò - éäéïêôÞôçò De la Palace AtheneØáëßäá 4 ÁèÞíá - ôçë. (01)8234922, 4683908, (0289)26142, 0972 251254
Make your own free website on Tripod.com